پایه اول:

تکرار سرمشق دفتر نوشتن خانواده های کلمه های  ‌(و_ اُ)

خورد  خوش  نو  دو خود  روشن

 

تمرین روان خوانی اُ استثنا و جـ ج

.................................................................

دوم:

کاربرگ 10 فارسی انجام شود

.............................................................................

سوم:

حل تمرین صفحه ۹۴ کتاب ریاضی

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص۲۶ قاصدک + روزانه ۲

فارسی؛ مطالعه دقیق درس ۱۰

اجتماعی؛ پیش مطالعه درس ۱۴

............................................................................

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی ص۱۰۲ و۱۰۳ کتاب

فارسی مترادفها ازدرس۷ آخر درس ۱۳ مطالعه شود ودستور زبان کار شود

علوم مطالعه درس ۶ و۷

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۹و۱۰ قاصدک

اجتماعی:پیش مطالعه درس۱۶ومطالعه درس۱۵

فارسی:ازکلمات درس۱۳ دوبار بنویسید

 

شقایق سه:

ریاضی تمرین کتاب انجام شود.

فارسی ارمغان + شعر حفظی

 هدیه پیش مطالعه

اجتماعی پرسش درس ۱۵

۵ خط تمرین املا

..............................................................

ششم:

نرگس 1:

ریاضی:کتاب کار صفحه ۵۷ و ۵۸

ساخت دو دایره رنگی به شعاع ۵ سانتی متر

فردا هدیه آورده شود

 

نرگس 2:

فارسی از درس میوه ی هنر با مترادف و آرایه های هر بیت نوشته شود

ریاضی کتاب کار: ص ۵۸

اجتماعی مطالعه ی ۱۵و ۱۶ جهت فعالیت

توجه فردادفعالیت اجتماعی و ریاضی و استخر داریم.

 

نرگس 3:

ـ