پایه اول:

نگارش صفحه ۹۱ و ۹۲ انجام شود .

روان خوانی  (  هـ   ) عالی تمرین شود.

.................................................................

دوم:

ص30 قاصدک حل شود.

دیکته از درس فردوسی نوشته شود.

.............................................................................

سوم:

صفحه62،63،64 ارمغان

.............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص۲۷ قاصدک + روزانه ۲

فارسی؛ املای درس ۱۰+ مترادف های درس ۱۰ در دفتر نوشته شود.

علوم؛ مطالعه درس ۹ و ۱۰

............................................................................

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی ص۸ و۹قاصدک

علوم مطالعه درس ۶ و۷ برای فعالیت

هدیه پیش مطالعه شود

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۱۱ قاصدک

علوم:فعالیت کتبی درس۶و۷

املا:مطالعه ارمغان درس۱۱و۱۲

 

شقایق سه:

علوم:مطالعه درس٦و٧+نوشتن ٥نكته از درس٦و٧

فارسى:٥خط املا از درس١٣ از كلمات مهم+١٠نكته ازدرس ١٥ اجتماعى

..............................................................

ششم:

نرگس 1:

هدیه: مطالعه ی درس ۱۳و نوشتن خلاصه ی درس در یک صفحه

ریاضی : تمرین صفحه ۱۰۰سوال ۱ و ۲ و ۳ کتاب + تمرین صفحه ۱۰۶ تا آخر سوال ۶

یادآوری: برگه های علوم امضا شود

فردا اجتماعی آورده شود

 

نرگس 2:

هدیه فردا بیاورید و مطالعه ۱۲ و ۱۳

املا فردا بیاورید از میوه هنر.

کتاب ریاضی ص ۱۰۶ و ۱۰۷ تا آخر سوال شش.

اجتماعی درس ۱۷ مطالعه شود.

 

نرگس 3:

ـ