پایه اول:

کلمه سازی برای جدول داده شده هر ردیف ۲۰ کلمه 

 هـ ـهـ ـه ه   اِ   ِ  ـه  ه

دیکته از صفحه ۱۶ و ۱۷ روان خوانی.

تمرین روان خوانی

هـ ـهـ ـه ه

.................................................................

دوم:

گلخونه 5 حل شود

.............................................................................

سوم:

مطالعه درس ۱تا۴فارسی

قاصدک ص۹و۱۰

.............................................................................

چهارم:

ـ

............................................................................

پنجم:

شقایق یک:

ـ

 

شقایق دو:

ریاضی:حل سوالات دفتر

اجتماعی:پرسش درس ۱۶

 

شقایق سه:

رياضي حل كتاب كار

علوم پرسش

املا در دفتر مشق

نكات علوم دردفتر مشق ياداشت شود

..............................................................

ششم:

نرگس 1:

اجتماعی : مطالعه ی درس ۱۵ و ۱۶

طراحی ۱۰ سوال و نوشتن نکات مهم

ریاضی : کار در کلاس صفحه ۱۰۰ + سوال ۴ صفحه ۱۰۱ + فعالیت صفحه ۹۹

فردا زبان داریم

 

نرگس 2:

ریاضی کتاب کار ص ۵۹ و ۶۰

اجتماعی درس ۱۷  به همراه کاربرگ مطالعه شود۰

نگارش ص ۸۳ و ۸۴

هدیه درس ۱۱ و ۱۲ مطالعه

 

نرگس 3:

ـ