پایه اول:

رونویسی از درس هـ ـهـ ـه ه کامل

تمرین روان خوانی هـ + کارت بازی

.................................................................

دوم:

تمرین دفتری ریاضی جمع فرآیندی حل شود.

تمرین دفتری فارسی «تر و ترین» انجام شود.

معنی و مخالف درس فردوسی مطالعه شود

.............................................................................

سوم:

مطالعه درس ۵تا۸فارسی

مطالعه فصل۵اجتماعی

نگارش ص ۶۶و۶۷

.............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص ۱۰۰ درکتاب کامل شود + روزانه ۲

علوم؛مطالعه فصل ۹ و ۱۰

فارسی؛ زیرفعل های اشعارص۴ خط بکش. (مجله رشد دانش آموز دی ماه شماره ۴)

............................................................................

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی ص۱۱ قاصدک

اجتماعی مطالعه ۱۳ و۱۴برای فعالیت وپیش مطالعه ۱۶

علوم پیش مطالعه درس ۱۰

 

شقایق دو:

ریاضی:۶مساله از تناسب و درصد بنویسید

اجتماعی:فعالیت کتبی درس۱۳و۱۴

علوم و هدیه پیش مطالعه شود

 

شقایق سه:

قاصدك سوال ٣٢-٣٢-٣٤-٣٥

نگارش صفحه ٦٧-٦٨

تمرين املا

مطالعه اجتماعي درس ١٣-١٤

..............................................................

ششم:

نرگس 1:

ریاضی : اشکالات برگه در دفتر فعالیت نوشته شود

فارسی : یک صفحه املا از درس ۲ و ۱۴ نوشته شود

فردا املا داریم

اجتماعی : پرسش کلاسی از درس ۱۵ و ۱۶

 

نرگس 2:

کتاب ریاضی ص ۱۰۰ کار در کلاس + ص ۹۹

علوم پیش مطالعه درس جدید

هدیه درس ۱۴ مطالعه شود

نگارش درس ۱۴ کامل شود

 

نرگس 3:

ـ