پایه اول:

نگارش صفحه ۹۳ و ۹۴ انجام شود.

روان خوانی چـ چ  تمرین شود.

.................................................................

دوم:

ـ

.............................................................................

سوم:

نگارش ص۶۸و۶۹

حل سوالات دفترریاضی

آوردن رضایت نامه اردو در مدرسه

فردادانه های خیس خورده درهرشرایطی هستند به مدرسه آورده شود.

برنامه فردا.ریاضی، ریاضی، فارسی،قرآن

.............................................................................

چهارم:

ریاضی؛تا پایان ص۱۰۳ درکتاب کامل شود + روزانه ۲+قاصدک تا آخرص۲۹

اجتماعی؛ مطالعه فصل ۴+ پیش مطالعه درس ۱۵

فارسی؛فعل های درس ۱۲ و حکایت پنهان مشخص شود.

............................................................................

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی ص۱۳ و۱۴ قاصدک برای فعالیت فصل ۴ تمرین شود

فارسی نگارش درس ۱۵ کامل شود

اجتماعی مطالعه درس۱۶

 

شقایق دو:

چهارشنبه:

ریاضی:حل سوالات دفتر

اجتماعی:پرسش ۳درس آخر

 

پنج شنبه:

ریاضی:حل ص۱۰۹ کتاب+فعالیت فصل۴

فارسی:یک انشا بنویسید با موضوع مادر+پیش مطالعه ی درس۱۴

هدیه:پرسش درس۱۴

 

شقایق سه:

فعاليت كتبي از فصل ٤

تمرين املا

نگارش صفحه ٧٠-٧١-٧٢

قاصدك ٢ سوال ١٣-١٤-٢٢

..............................................................

ششم:

نرگس 1:

ریاضی: کتاب کار صفحه ۵۹ و ۶۰

اجتماعی : کاربرگ ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ حل شود + تحقیق

هدیه : پرسش کلاسی از درس ۱۲ و ۱۳

برنامه ی فردا : ریاضی / تفکر/ علوم / هدیه

 

نرگس 2:

کتابکار ریاضی ص ۶۱ و کتاب ریاضی ص۱۰۱

علوم درس ۱۲ مطالعه شود 

اجتماعی مطالعه درس ۱۷ برای فعالیت

 

نرگس 3:

ـ