پایه اول:

کاربرگ علوم انجام شود .

کاربرگ عدد ۳۰ انجام شود.

 ارمغان صفحه ۴۳ و ۴۴ و ۴۵

تمرین روان خوانی چـ چ در حد تسلط تمرین شود.

.................................................................

دوم:

ص33 قاصدک حل شود

کاربرگ 10 علوم انجام شود

..................................................................

سوم:

ـ

.............................................................................

چهارم:

ـ

............................................................................

پنجم:

شقایق یک:

ـ

 

شقایق دو:

ـ

 

شقایق سه:

ـ

..............................................................

ششم:

نرگس 1:

اجتماعی : مطالعه ی درس ۱۵ و ۱۶

ریاضی : کتاب کار صفحه ۶۱

فارسی : ارمغان درس ۱۵ کامل شود

برنامه ی شنبه : خط / ورزش / آزمایشگاه/ نقاشی/اجتماعی/ بازی ریاضی

 

نرگس 2:

علوم مطالعه درس ۱۲ + پلی کپی

ریاضی تمرین دفتر

اجتماعی درس ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود

 

نرگس 3:

ـ