تکالیف روز سهشنبه  17/ 2 / 98

پایه اول 

کلمات  خط کشی  شده ی  درس  سفر دلپذیر  و علی  و معصومه  یکی دوبار نوشته  شود   

ریاضی  :  از صفر  تا صد   2 تا 2  تا  به عدد  نوشته شود 

..........................................................................................

پایه دوم

تکلیف نداریم

 

.........................................................................................

پایه سوم

تکلیف نداریم 

...........................................................................................

پایه چهارم                                                                                                                                

نیلوفر 1 :

ریاضی  :    کتاب  صفحه   151 

فارسی  :   مطالعه ی  درس 17  جهت  گلچین  فارسی  

نیلوفر  2 :

فارسی  :   مطالعه ی  ارمغان  درس  17   /   تکمیل  کتاب نگارش   جهت  گلچین  فارسی  

نیلوفر 3 :

فارسی  :   مطالعه ی  ارمغان ادبی  درس  17  و  درس  17   جهت  گلچین  فارسی  

ریاضی  :   صفحه   152  کتاب ریاضی 

     .............................................................................................................................................

 

پایه‌ی پنجم

شقایق 1 :

ریاضی  :   طراحی  5  مساله  از  فصل   1 و 2    

هدیه  :   مطالعه ی  درس   11   تا   13      

 

شقایق2 :

فارسی    :   ستون  اول  صفحه   146 

هدیه  :   پرسش  درس   10   تا 15   

امضای  برگه ها 

 

شقایق 3  :

ریاضی  :  اشکالات  فعالیت  در دفتر  همراه  جواب صحیح  نوشته شود 

فارسی  :  صفحه  149  و 148   مطالعه شود

علوم  :   دوره شود 

قرآن  همراه  باشد  

 

    ..............................................................................................................................................................

پایه‌ی ششم

دوره ی دروس  امروز