اول:  ـ

دوم: قاصدک صفحه 4

.............................................................................

سوم:

فارسی: بلند و روانخوانی درس ۱

علوم:کشیدن جدول خوراکی هایی که امروز خوردیم.

..........................................................................................

چهارم: ـ

پنجم: ـ

ششم: ـ