اول:  ـ

دوم: یک املا از درس آخر فارسی کتاب سال گذشته

.............................................................................

سوم:

ریاضی: کامل کردن برگه تقارن چهارطرفه و نوشتن سوال ریاضی

علوم: آوردن پوست خوراکی های مفید یا مضر

.............................................................................

چهارم: ـ

.............................................................................

پنجم: ـ

.............................................................................

ششم:

نرگس یک:

علوم:حل کاربرگ

ریاضی: در دفتر فعالیت ۵ نمونه الگوی عددی همراه با رابطه‌ی آن نوشته شود.

فارسی: درس اول مطالعه شود.

برنامه‌ی فردا:

فارسی /ریاضی/ریاضی/نقاشی/کامپیوتر/قرآن

.......................................................

نرگس دو:

ریاضی: ص ۷-۸-۹ در کتاب

اجتماعی: مطالعه‌ی درس ۱ و ۲

فارسی: مطالعه جهت املا

هدیه: مطالعه درس یک

برنامه فردا:

ریاضی-فارسی-قرآن-املا-نقاشی-هدیه

.......................................................

نرگس ۳:

ریاضی: کتاب کار، صفحه ۴ و کتاب ریاضی، صفحه ۷

۵ نمونه الگوی عددی همراه با شکل و رابطه و جدول در کتاب کار ریاضی نوشته شود.

 برنامه ‌فردا:

قرآن/ ریاضی/ نقاشی هدیه/ اجتماعی/ اجتماعی