اول:  ـ

..................................................................

دوم:

صفحه 6 قاصدک حل شود.

روانخوانی درس مسجد محله ما انجام شود.

کتاب نگارش قسمت یادآوری در صورت ناقصی، تکمیل شود و شنبه همراه خود بیاورند.

.............................................................................

سوم:

ریاضی: دفتر ریاضی حل شود.

اجتماعی: لباس ها و عکس های کودکی خود یا پدر و مادر آورده شود.

فارسی: نگارش صفحه ی 9 سوال 1و 2

.............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص ۱ قاصدک

علوم؛ مطالعه درس ۱و ۲

اجتماعی؛ ساخت قطعات نمونک(ماکت) محله.

.............................................................................

پنجم:

شقایق 1:

ریاضی: صفحه دو و سه قاصدک فارسی ادامه شعر نوشته شود و فعل و قافیه مشخص شود شعر فارسی: حفظ شود تقسیم وضرب برای مولتی ویتامین کار شود.

 

شقايق 2:

ریاضی: حل صفحه ی ۲و۳ قاصدک

علوم: پرسش درس ۱

فارسی: پرسش شعر حفظی+رونویسی از ادامه ی شعر رقص باد

نگارش: حل صفحه ی ۱۱

 

شقايق ٣:

فارسي: پرسش شعر حفظي

فارسي درس دوم: معني شعر ،معني كلمات روان خواني

علوم: مطالعه‌ی درس يك+ پرسش

رياضي: حل صفحه ٢ و ٣ كتاب كار

.............................................................................

ششم:

نرگس یک:

ریاضی:کتاب ریاضی صفحه ۹ و ۱۰

اجتماعی:حل کاربرگ شماره ی ۲

فارسی: از درس اول ۱۰ کلمه مترادف ۵ ترکیب وصفی ۵ ترکیب اضافی ۵ هم خانواده پیدا کنیدو بنویسید.

شنبه دفتر املا فراموش نشود.

برنامه شنبه : ریاضی/ورزش/علوم/هدیه/نگارش/املا

.......................................................

نرگس دو:

ریاضی: کتاب ص ۲۰ سوال یک تا آخر چهار و ص ۱۰ کتاب

علوم : آمادگی جهت فعالیت درس یک

اجتماعی: کاربرگ ۱ و ۲ و م

مطالعه جهت فعالیت

شنبه: خط، ریاضی، اجتماعی، ورزش، علوم و فارسی

.......................................................

نرگس ۳:

ریاضی: کتاب صفحه ۹ و ۱۰

علوم :مطالعه درس یک و حل کاربرگ

 فارسی :کتاب کار صفحه یک و دو حل شود و درس یک به طور کامل مطالعه شود

 شنبه: فارسی/ ریاضی/ ورزش آزمایشگاه/ علوم/ نگارش