اول:  سر مشق دفتر انجام شود.

..................................................................

دوم:

دخترم ص 7و 8 قاصدک را حل کن.

.............................................................................

سوم:

ریاضی ‌ قاصدک صفحه ۳ کامل شود صفحه ۴ سوال ۶ و ۷ صفحه ۵ سوال ۱حل شود.

.............................................................................

چهارم:

نیلوفر:۱ 

ریاضی؛ ص ۱۰ و ۱۱ کتاب ریاضی

اجتماعی؛ مطالعه درس۲ + کاربرگه ۲

بازی ریاضی؛ محاسبات ذهنی( نصف اعداد ۲ تا ۵۰)

 

نیلوفر ۲و۳:

ریاضی: ص۱۱کتاب

املا: املا در منزل از درس یک در دفتر فعالیت نوشته شود.

فارسی: حفظ شعر خبر داغ

.............................................................................

پنجم:

شقایق 1:

ریاضی: فعالیت ساعت انجام شود

فارسی: شعر حفظ شودوص۳ ارمغان

اجتماعی: مطالعه درس۱و۲

شقايق 2:

ریاضی:حل ص ۴ کتاب کار+نوشتن اشکالات مولتی ویتامین

فارسی:پیش مطالعه ی درس۲

اجتماعی:پرسش درس ۲

 

شقايق ٣:

يك بار از شعر فضل خدا نوشته شود.
پنج نكته از درس يك مطالعات در دفتر مشق
هديه پرسش + آيات
يادآوري امضاي انتهاي دفتر مشق

.............................................................................

ششم:

نرگس یک:

فارسی:کتاب نگارش درس اول +کتاب کار فارسی درس اول کامل شود

هدیه :مطالعه درس اول و معنی حمد و توحید برای امتحان

ریاضی : تمرین الگوی عددی و رابطه

برنامه فردا:کار-کامپیوتر/ریاضی/کار-کامپیوتر/زبان/اجتماعی/فارسی

.......................................................

نرگس دو:

اجتماعی : مطالعه جهت فعالیت درس ۱ و و ۲

 فارسی: مترادف  کلمات درس ۲ در کتاب

 نگارش تا  پایان درس ۱

 ریاضی ریاضی ده نمونه سوال از الگو  و عدد نویسی جهت فعالیت

.......................................................

نرگس ۳:

اجتماعی: مطالعه درس ۱ و ۲ و طراحی پنج سوال از هر درس و خلاصه نویسی هر دو درس

 فارسی: مطالعه درس یک کتاب فارسی و کتاب کار

نگارش :صفحه ۸و۹ حل شود

 ریاضی :سه سوال الگو و سه سوال عدد نویسی در کتاب کار نوشته شود

یکشنبه :اجتماعی/ خط/ ریاضی /زبان/ اجتماعی/ فارسی