اول:ـ

..................................................................

دوم:

دخترم دو پاراگراف اول درس مسجد محله ما را تا پایان «انجام دهیم» در دفتر مشق رونویسی کنید.

.............................................................................

سوم:

فارسی: روخوانی متن درس ۲ و خواندن شعر

پیدا کردن معنی کلمات درس ۱ و ۲

.............................................................................

چهارم:

نیلوفر:۱ 

ریاضی؛ ص ۷ کتاب ریاضی+ تسلط برعامل های ضرب

فارسی؛ ارمغان فارسی درس ۱+ مطالعه‌ی شعر خبر داغ

 

نیلوفر ۲و۳:

ریاضی: محاسبات ذهنی (نصف اعداد تا ۵۰)+تمرین ص۶و۷ کتاب

فارسی: ارمغان درس ۱+روانخوانی درس ۲

علوم: آزمایش کتاب آردوآب

.............................................................................

پنجم:

شقایق 1:

ریاضی: ص۴ قاصدک

علوم: پیش مطالعه درس۲

نگارش: ص۱۲و۱۳

فعالیت رونویسی فضل خدا

 

شقايق 2:

ریاضی: تکمیل ص ۱۱ و حل سوال ۱و۲ص۱۳

علوم: پیش مطالعه‌ی درس ۲

فارسی: شعر فضل خدا نوشته شود.

 

شقايق ٣:

اجتماعی: صفحه ۸  کتاب + کاربرگ ۲

هدیه: صفحه ۱۷

مطالعه: دقیق درس ۲ فارسی +بخوان و بیندیش

.............................................................................

ششم:

نرگس یک:

علوم: مطالعه ی درس ۲ برای پرسش کلاسی + طراحی ۶ سوال از قسمتی که درس داده شده

ریاضی : صفحه ۲۰ و ۲۱ کتاب سوال های ۱ و ۵ و ۶ و ۸ حل شود + تمرین الگوهای عددی برای فعالیت کلاسی

برنامه فردا : علوم / خط / قرآن / ریاضی / ریاضی / تفکر- پژوهش

.......................................................

نرگس دو:

علوم :مطالعه ی درس ۲ برای پرسش کلاسی + طراحی ۶ سوال از قسمتی که درس داده شده

ریاضی: صفحه ۲۰ و ۲۱ کتاب سوال های ۱ و ۵ و ۶ و ۸ حل شود + تمرین الگوهای عددی برای فعالیت کلاسی

برنامه فردا : علوم / خط / قرآن / ریاضی / ریاضی / تفکر- پژوهش

.......................................................

نرگس ۳:

علوم: مطالعه دقیق درس ۱

ریاضی: کتاب صفحه ۲۰ و ۲۱ سوالات ۱و۵و۶و۸  حل شود

 املا: تمرین برای املا و مطالعه درس یک فارسی کتاب و کتاب کار و یک صفحه املا از درس یک در دفتر فعالیت نوشته شود.

 دوشنبه: علوم /قرآن/ ریاضی/ ریاضی/ پژوهش/ املا