اول:

سرمشق‌های دفتر آفتاب با دقّت نوشته شود.

لطفاً به جهت نوشتن توجه بفرمایید.

..................................................................

دوم:

دخترکم ص 9 قاصدک را حل کن.

و 10 ترکیب مانند پدر و مادر که وَ، و ُ خوانده می شود در دفتر مشقت بنویس.

.............................................................................

سوم:

حل تمرین‌های ص ۲۲و۲۳ کتاب ریاضی سؤال ۱،۲،۳،۴،۷،۸،۹درکتاب ریاضی

.............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ در دفتر ریاضی اسکناس پنجاه هزار ریالی را با اسکناس های رایج کشور به چند طریق خُرد کن.(نقاشی)

فارسی؛ مطالعه درس اول ( فارسی، نگارش،ارمغان فارسی)

علوم؛ مطالعه درس ۲

وسایل استخر آورده شود.

..............................................................................

پنجم:

شقایق 1: ـ

 

شقايق 2:

ریاضی:تکمیل ص۱۳ و حل ص۵قاصدک+تمرین میلیارد برای مولتی ویتامین

اجتماعی:پرسش درس۱و۲

هدیه:پرسش درس ۲

 

شقايق ٣:

ریاضی: برای مولتی میلیارد آماده باشید تمرین ۱و۲ عدد مرکب

هدیه: فعالیتها کامل شود.

اجتماعی: پیش مطالعه شود.

.............................................................................

ششم:

نرگس یک:

ریاضی: کار در کلاس صفحه ۱۳ کتاب

اجتماعی : طراحی ۱۰ سوال از درس ۱ و ۲

تذکر : فعالیت هدیه امضا شودفردا ورزشگاه داریم

برنامه ی فردا : فارسی / اجتماعی / ریاضی / نقاشی / بازی ریاضی / قرآن

.......................................................

نرگس 2:

کتاب کار ریاضی : ص۶ و ۷، پانزده دقیقه

اجتماعی: مطالعه درس سوم، ده دقیقه

فارسی : املای درس دوم با نکات دستوری در دفتر فعالیت

برنامه فردا: باشگاه ، ریاضی، قرآن، املا، نگارش و فارسی، هدیه

.....................................................

نرگس سه:

ریاضی :کتاب صفحه ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ حل شود

هدیه: مطالعه درس ۱ به و معنی سوره حمد و توحید و تکمیل درس یک

 فارسی :کتاب کار درس دو تکمیل شود

 سه شنبه: قرآن/ ریاضی/ نقاشی/ هدیه /کار و کامپیوتر/ کار و کامپیوتر