اول:ـ

..................................................................

دوم:

ص 12و 13 قاصدک حل شود.

کاربرگ 1 ریاضی انجام شود.

.............................................................................

سوم: 

 فارسی: نگارش ص ۱۰وادامه ۱۱   

 انشا: جمله سازی با کلمه های مهم درس ۲ ( با اجرای اصول ساخت جمله )

.............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ در دفتر ریاضی اسکناس پنجاه هزار ریالی را با اسکناس های رایج کشور به چند طریق خُرد کن.(نقاشی)

فارسی؛ مطالعه درس اول ( فارسی، نگارش،ارمغان فارسی)

علوم؛ مطالعه درس ۲

وسایل استخر آورده شود.

..............................................................................

پنجم:

شقایق 1:

ریاضی سؤال ۱۲ و۱۳ قاصدک

علوم مطالعه شود.

 

شقايق 2:

ریاضی: حل ص۶قاصدک+نوشتن اشکالات مولتی ویتامین۲

هدیه: پرسش درس۱و۲هدیه

نگارش: حل ص۱۳و۱۵

 

شقايق ٣:

بنویسیم: صفحه ۱۱

قاصدک: صفحه ۵ سوال ۱۲

درس یک ارمغان فارسی کامل شود.

.............................................................................

ششم:

نرگس یک:

ریاضی:صفحه ۱۴ و ۱۵ کتاب کامل شود

اجتماعی : درس ۱ و ۲ مطالعه شود برای انجام فعالیت

چهار شنبه: ریاضی/زبان/زبان/اجتماعی/علوم/ فارسی

.......................................................

نرگس 2:

ریاضی امضای فعالیت ریاضی

ریاضی ص ۱۴

علوم مطالعه درس جدید

نگارش: ص ۱۶ و ۱۷

برنامه فردا:

ریاضی زبان زبان علوم بازی ریاضی انشا

.....................................................

نرگس سه:

ریاضی :کتاب کار صفحه ۶ و ۷ و تمرین برای الگویابی و عدد نویسی

فارسی: صفحه ۳ و ۴ ارمغان فارسی حل شود.

 نگارش: تکمیل درس ۱

چهارشنبه :بازی ریاضی/ زبان/ زبان/ ریاضی /اجتماعی/ فارسی