اول:ـ

..................................................................

دوم:

ص 12و 13 قاصدک حل شود.

کاربرگ 1 ریاضی انجام شود.

.............................................................................

سوم:

علوم: مطالب مهم فیلم یادداشت یانقاشی شود.     

ریاضی : حل سوال های داده شده دردفترریاضی.

.............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص ۲ قاصدک

فارسی؛ ارمغان فارسی درس ۲

شنبه: فارسی به جای ورزش

یادآوری؛ ورزش هفته بعد دوشنبه در باشگاه (کفش مناسب باشگاه)

……………………………………………………………..

پنجم:

شقایق 1:

ریاضی: صفحه ۱۸ کتاب  علوم پیش مطالعه شود کار در خانه  صفحه اول رقص باد نوشته شود و قافیه ها و فعل ها مشخص شود.

 

شقايق 2:

ریاضی: حل سوالات دفتر+مطالعه ی ضرب و تقسیم برای مولتی ویتامین ۱

فارسی: صفحه ی اول رقص بادنوشته شودوفعل هامشخص شود

هدیه:درس۲پیش مطالعه شود.

 

شقايق ٣:

دفتر مشق انجام شود.

مولتي ويتامين يك دوره عدد نويسي و ميليارد.

صفحه ١٠ نگارش نوشته شود.

.............................................................................

ششم:

نرگس یک:

ریاضی: مرور تابستان صفحه ۱۶ و ۱۷ و۱۸ کتاب حل شود

علوم :درس ۲ مطالعه شود

نگارش : درس دوم کامل شود

فارسی:شعر حفظ شود+پیدا کردن ترکیبات وصفی و اضافی درس دوم

امضای فعالیت ریاضی فراموش نشود

شنبه : ریاضی/ ورزش/آزمایشگاه/هدیه/اجتماعی/فارسی

.......................................................

 

نرگس 2:

ریاضی: مرور تابستان اعداد صحیح ص ص۱۶- ۱۷-۱۸

علوم: مطالعه فصل دوم

اجتماعی: مطالعه درس سوم

فارسی: در دفتر فعالیت از درس دوم ترکیب وصفی و اضافی و ده تا فعل با محتوای آنها بنویسید.

مثلاً: انجام بده،  فعل امری

شنبه: خط/ ریاضی/ اجتماعی/ورزش/ آزمایشگاه/فارسی و نگارش

.....................................................

نرگس سه:

ریاضی :کتاب صفحه ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ حل شود و تمرین برای بخش پذیری انجام شود.

فارسی: کلمات سخت درس ۲ در دفتر فعالیت نوشته شود و شعر حفظ شود.

 نگارش :چهار صفحه اول درس دو حل شود.

دفتر املا امضا شود.

 شنبه :فارسی/ ریاضی/ ورزش/ آزمایشگاه /علوم /نگارش