پایه اول:

نگارش: صفحه ۴۳ انجام شود.

از ‌روان‌خوانی ‍‌۱ در دفترآفتاب دیکته‌گفته ‌شود.

کارت بازی‌ و‌ روان‌خوانی تمرین شود.

................................................................

دوم:

تکلیف: ص 35 و 36 کتاب ریاضی حل شود.

جملات گیومه دار درس چوپان درستکار  را در دفتر مشق بنویسید

.............................................................................

سوم:

صفحه25،26قاصدک

مطالعه درس 7اجتماعی

............................................................................

چهارم:

ریاضی ؛ دوره ی فصل یک

فارسی؛ مترادف های ارمغان درس ۵

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی: ص۳۵

فعالیت رونویسی زیرکی

اجتماعی: پیش مطالعه درس۶

فارسی: دستور زبان کار شود.

 

شقایق دو:

ریاضی: حل ص۱۶قاصدک

فارسی:۵ ترکیب وصفی و۵ ترکیب اضافی بنویسید.

هدیه:پرسش درس۵+کتاب هدیه بیاورید

 

شقایق سه:

فارسي: نگارش صفحه ي ٣٠

رياضي: قاصدك صفحه ي١٦

فقط سؤال٢٤ دفتر مشق