پایه اول:

نگارش صفحه ۴۵ انجام شود.

کارت بازی و روان خوانی تمرین شود.

................................................................

دوم:

کلماتی که با "ها" جمع بسته شدند، از کتاب فارسی از ابتدای درس ستایش تا آخر صفحه درس چوپان درستکار را در دفتر مشق بنویسید

.............................................................................

سوم:

صفحه ۳۰ قاصدک

صفحه های ۲۰ و ۲۱ ارمغان فارسی

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ قاصدک صفحه ی ۱۰

اجتماعی؛ پیش مطالعه ی درس ۸

فارسی؛ نگارش صفحه ی ۳۱و۳۲

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

ـ

 

شقایق دو:

ریاضی:۵ ضرب کسر درکسر باشکل بکشید.

اجتماعی: پرسش درس۷

هدیه: پیش مطالعه ی درس ۶

 

شقایق سه:

اجتماعی: پرسش درس۵

نگارش: حل ص ۳۱

دفتر مشق انجام شود.

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

علوم:مطالعه ی درس ۴و۵ + حل کاربرگ همراه با امضا

ریاضی:تمرین محاسبات کسر و حل مسئله برای انجام فعالیت

اجتماعی : مطالعه ی درس ۷

یادآوری : برگه های هدیه امضا شود + کتاب نگارش کامل شود

 

نرگس 2:

کتاب ریاضی: ۲۴-۲۵-۲۶

اجتماعی : آمادگی برای فعالیت ۷ و ۸ و مطالعه‌ی کاربرگ ۱۱

املا: از درس ۶ و ۴ با آرایه ها مطالعه شود.

هدیه : درس ۵ و ۴ مطالعه شود.

 

نرگس 3:

ریاضی حل ص ۴۵ کتاب کار

اجتماعی مطالعه ی درس  ۸ و خلاصه نویسی

علوم درس ۳ و درس ۴ دقیق مطالعه شود.