پایه اول:

ارمغان فارسی تا پایان صفحه‌ی ۱۸

قاصدک‌ ریاضی‌ تا‌ پایان‌ صفحه‌ی۲۲

روان خوانی تمرین شود.

................................................................

دوم:

کاربرگ فارسی 5 و کاربرگ 13 ریاضی انجام شود.

ص 42 کتاب ریاضی حل شود.

کاربرگ 13 ریاضی و ص 42 کتاب ریاضی حل شود.

ادامه‌ی سطر نویسی کوشا و نوشا در دفتر مشق

.............................................................................

سوم:

مطالعه ی فارسی روانخوانی درس ۶

جمله سازی با کلمات داده شده

ریاضی، قاصدک صفحه ۲۹،۳۱،۳۲

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ گلچین در منزل۲+ امضا و رفع اشکال شیرین عسل کسر.

اجتماعی؛ پیش مطالعه درس ۹

فارسی؛ ارمغان درس ۶ انجام شود.

یادآوری؛ امضا و رفع اشکال برگه های علوم، تکمیل کتابچه مشاعره.

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی ص۴۴ وسوال ۸ ص ۴۵

فارسی مطالعه کامل کتاب ونگارش وارمغان

هدیه پیش مطالعه درس۸

شقایق دو:

ریاضی: حل ص۴۳و۴۴ کتاب

فارسی: فعالیت کتبی فصل ۱(درس۱و۲)+ حل ص۱۹ ارمغان

نگارش: یک انشا بنویسید با موضوع اگر می توانستم پرواز کنم

 

شقایق سه:

نگارش: ص ٣٠و٣١ كامل شود.

فعاليت كتبى از فصل يك فارسى

رياضى: ص ٢٠كتاب كار- سوال٤١

علوم: ص٤١جمع آورى اطلاعات/ ٥نكته از درس در دفتر مشق

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

فارسی : یک صفحه املا از درس ۸ در دفتر فعالیت نوشته شود + حفظ شعر

ریاضی: صفحه ی ۴۹ کتاب حل شود+ صفحه ی ۲۶ کتاب کار+ ۵ نمونه ضرب عدد اعشاری در ده و صد و هزار + ۵ نمونه ضرب عدد اعشاری در یک دهم و یک صدم و یک هزارم در دفتر فعالیت

هدیه : فعالیت ۵ در منزل انجام شود

یادآوری : برگه ی فعالیت اجتماعی و هدیه امضا شود

علوم : درس ۵ مطالعه شود

 

نرگس 2:

کتاب ریاضی ص ۵۰ بدون استفاده از ماشین حساب

از راه تقسیم کسر بر کسر در

کتاب کار ریاضی انجام شود.

هدیه: فعالیت در منزل انجام شود.

اجتماعی درس ۹ مطالعه شود.

املا : از درس ۸ مانند دفتر املا و حفظ شعر.

 

نرگس 3:

ریاضی :کتاب کار صفحه ۲۹ و ۳۰

فارسی: ارمغان فارسی مطالعه درس یک تا هشت + تکمیل درس نهم

نگارش: تکمیل درس پنج و هفت

علوم: مطالعه درس ۳ و ۵