پایه اول:

کتاب نگارش از صفحه ۵۸ الی ۶۰ کامل شود.

پنجشنبه  ۹۸/۱۰/۱۲

کتاب قاصدک ریاضی تا پایان صفحه‌ی  ۳۷.

روان خوانی در حد تسلط تمرین شود.

.................................................................

دوم:

کاربرگ 24 ریاضی و کاربرگ 9 علوم حل شود.

ماشین بادکنکی ساخته شود

.............................................................................

سوم:

قاصدک؛ ۴۸،۴۹

نگارش صفحه ۴۲،۴۳

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص ۷۲ کتاب به جز سوال ۴

علوم؛ مطالعه درس ۷

اجتماعی؛ مطالعه درس ۱۱

فارسی؛ مطالعه ارمغان و روانخوانی درس ۷

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی ادامه ص۶۵ و تمرین دفتر

نگارش درس ۹ کامل شود

هدیه برای فعالیت درس ۱ تا ۵ مطالعه کامل شود

فعالیت ۲۰ لغت مهم از درس ۹ نوشته شود

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۶۳و۶۵ کتاب

علوم:پرسش درس ۶

نگارش:تکمیل نگارش درس ۹

هدیه:فعالیت کتبی درس ۱ تا۴

 

شقایق سه:

۱-نگارش:صفحه ۴۲-۴۳-۴۳

٢-دفترمشق كامل شود.

٣-علوم:مطالعه درس٦

٤-هديه:از درس١تا٤ فعاليت كتبى

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

ریاضی : اشکالات برگه های ریاضی در دفتر فعالیت نوشته و حل شود+ اشکال هندسی + صفحه ۴۳ کتاب کار + تمرین دفتر شطرنجی

هدیه : مطالعه ی درس ۶ برای انجام فعالیت

اجتماعی : مطالعه ی درس ۱۱ و ۱۲ جهت پرسش کلاسی

یادآوری: برگه های ریاضی و علوم امضا شود

 

نرگس 2:

کتاب کار ریاضی ۴۱-۴۲-۴۳-۴۴ به جز سوال ۱۳

علوم طراحی وسیله با نیروی غیر تماسی در گروه های دو نفره

برگه ریاضی ۲-۳ امضا شود و اشکالات برطرف شود

علوم : درس ۹ تا جایی که تدریس شده است

اجتماعی درس ۱۳ و آمادگی جهت فعالیت ۹ و ۱۰

 

نرگس 3:

ریاضی:حل تمرینات داده شده+مرور و تمرین ۴عمل اصلی ریاضی در اعشار

هدیه: حل کاربرگ های داده شده

فارسی: مطالعه ارمغان فارسی تا انتهای درس ۱۰

نگارش: تکمیل کتاب نگارش تا انتهای درس۱۰