پایه اول:

از کلمه های شماره‌ی ۱۲ روان‌خوانی دو بار دو بار بنویسید.

دیکته از شماره‌ی ۸ روان‌خوانی در دفتر آفتاب نوشته شود.

روان خوانی شماره ۱۲ انجام شود.(در حد تسلط)

.................................................................

دوم:

کاربرگ 22 ریاضی حل شود

.............................................................................

سوم:

مشق: ریاضی کتاب صفحه ۷۰

مطالعه فصل سوم، کسرها

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ تمرین دفتر ۳ تا ضرب چند رقمی در ۳ رقم با امتحان ( ۶ تا ضرب)

فارسی؛ رونویسی واژه های درس ۶ و ۷( دفتر فعالیت)+

روان خوانی درس ۱۱ فرمانده دل ها.

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

سوال ۲۶و۲۹ و۳۰فصل سوم

 قاصدک

فارسی پیش مطالعه درس ۱۰

اجتماعی مطالعه درس ۹ و۱۰

فعالیت املا از درس ۹

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص ۳۰ و ۳۱ قاصدک

اجتماعی:پرسش درس۱۱ و پیش مطالعه ی درس ۱۲

 

شقایق سه:

١-رياضي:قاصدك انجام شود

٢-هديه:ص٦٤متشكرمي حفظ شود و ص٦٥انجام شود

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

ـ

 

نرگس 2:

ـ

 

نرگس 3:

ـ