پایه اول:

کتاب نگارش فارسی صفحات 65 و 66 را بنویسید (با کلمه های صفحه 66 جمله بسازید.)

ـ روان خوانی فارسی تا آخر صفحه 14 در حد تسلط تمرین شود.

.................................................................

دوم:

کاربرگ 7 فارسی انجام شود

و کاربرگ 17 ریاضی حل شود

.............................................................................

سوم:

فارسی: درس نهم روخوانی، جمله سازی با ۱۴ لغت، ارمغان ۳۷،۳۸

علوم، مطالعه درس ۳

ریاضی: ضرب ۵

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص۶۳ کتاب + ص۱۶ قاصدک

اجتماعی؛ پیش مطالعه درس ۱۲

علوم؛ پیش مطالعه درس ۸

سه شنبه به جای استخر، علوم می آورند.

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی:تکمیل ص۳۴تا۳۶ قاصدک قسمت تناسب

هدیه پیش مطالعه وهمراه باشد

دفتر فعالیت کامل شود

اجتماعی پیش مطالعه شود

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۳۴و۳۵قاصدک+تمرین نسبت برای مولتی ویتامین

اجتماعی:پرسش درس۱۱و۱۲

فارسی:پیش مطالعه ی درس۱۰+یک صفحه املا از ددس ۱تا۹

 

شقایق سه:

رياضي قاصدك سوالات مشخص شده.

پلي كپي نگارش كامل شود.

مطالعات پرسش درس١٠

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

ریاضی : حل تمرینات دفتر

فارسی : ارمغان درس ۱۱ کامل شود

هدیه : مطالعه ی ۷ درس اول برای پرسش کلاسی و دو کاربرگ داده شده

یادآوری: برنامه جشنواره و کاربرگ اجتماعی امضا شود

 

نرگس 2:

ریاضی تمرین دفتر

هدیه مطالعه ۶ درس اول و دو کاربرگ داده شده

اجتماعی مطالعه ا تا ۴ و مطالعه کاربرگ داده شده

علوم مطالعه

 

نرگس 3:

ریاضی: کتاب کارصفحه ۴۰و۴۱حل شود

 فارسی:یک صفحه املا از درس۱ تا۱۱

 هدیه: مرور و مطالعه درس ۱تا۹