پایه اول:

تکرار سرمشق مدرسه در دفتر آفتاب

یاس_ دریا_ یزد می‌آید یونس_ یوز

بشویید_ دانایی_ دایی_ آیه_ دایره_ سایه

 یاسمین_ یاس_ زینب_ مریم 

 

دیکته از  ۱۰ روان خوانی

.................................................................

دوم:

سطرنویسی درس زیارت در دفتر مشق انجام شود.

ص 4 قاصدک حل شود

.............................................................................

سوم:

ارمغان تا صفحه ی ۴۰ تکمیل شود

ضرب ۶ و ۷ تمرین شود

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص ۷۳ به جز سوال۶

اجتماعی؛ تمرین جهت ها در نقشه تهران و ایران

علوم؛ نوشتن بازیافت زباله ۵۸ در دفتر فعالیت.

فارسی؛ مطالعه ارمغان درس ۱ تا ۷ + ص۶۵ نگارش انجام شود.

یادآوری؛نیلوفر ۱ و ۳ چهارشنبه به جای اجتماعی، ورزش دارند.

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

شقایق ۱ ریاضی قاصدک ص۳۲ و۳۳ کامل شود

علوم مطالعه درس ۶

اجتماعی پیش مطالعه شود

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۳۶ قاصدک+تمرین نسبت برای مولتی ویتامین

هدیه:پرسش درس۱۰

ارمغان:حل ص۲۴

 

شقایق سه:

رياضي قاصدك سوالات مشخص شده.

پلي كپي نگارش كامل شود.

مطالعات پرسش درس١٠

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

مطالعه هدیه های آسمانی

 

نرگس 2:

مطالعه هدیه های آسمانی

 

نرگس 3:

مطالعه هدیه های آسمانی