پایه اول:

ارمغان صفحه ۲۵ و ۲۹ انجام شود.

قاصدک صفحه‌ی ۳۸ و ۳۹ حل شود.

 

پنجشنبه   ۹۸/۱۰/۱۹

ارمغان صفحه‌ی ۳۱ تا آخر صفحه‌ی ۳۳ انجام شود.

قاصدک صفحه ۴۰ حل شود.

فعالیت پیشنهادی برای یادگیری بهتر:

کلمه سازی با کارت های حروف.

تمرین روان خوانی.

.................................................................

دوم:

ـ

.............................................................................

سوم:

قاصدک تا آخر صفحه ۴۹

ارمغان ۴۴،۴۵

مطالعه اجتماعی سه فصل

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ ص ۱۷ قاصدک

فارسی؛ ص۶۶ نگارش + ارمغان درس۱۱ کامل شود.

هدیه؛همه دروس دوره شود.

یادآوری؛  اجتماعی تمرین جهت ها در نقشه تهران و ایران

چسب + مدادرنگی همراه داشته باشید.

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

نگارش کاربرگ انجام شود

ریاضی تکمیل ص۷۱ و۷۲ کتاب

هدیه مطالعه کامل

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۷۱و۷۲ریاضی

فارسی:حل ص۲۵ارمغان+تکمیل نگارش درس۱۰

هدیه:مطالعه کامل درس ۱تا۹ برای جشنواره

 

شقایق سه:

رياضي:قاصدك صفحه ٣١ سوال ٣١و٣٢

هديه:مطالعه درس ١تا٩ و سه

خط از كلمات مهم درس١٠ و

صفحه ي ٧١

فارسي:مطالعه ي درس٨ ارمغان

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

فارسی : دو صفحه املا از درس اول تا پایان درس ۱۱ + نوشتن کلماتی که در دفتر املا غلط نوشته بودید.

کتاب فارسی /ارمغان / نگارش تا پایان درس ۱۱ مطالعه شود.

ریاضی : حل تمرینات دفتر

یادآوری : دفتر املا آورده شود.

وسایل مورد نیاز علوم همراهتان باشد.

 

نرگس 2:

ریاضی : تمرین دفتر

علوم وسایل بیاورید

فارسی نگارش املا تمرین شود

دفتر: یک املا از املاهای گفته شده و املا تا آخر درس ۱۱ بنویسید.

 

نرگس 3:

ریاضی: حل مسائل داده شده

فارسی: مطالعه کتاب +ارمغان فارسی از درس ۱ تا ۱۱

 املا :از درس ۱ تا ۱۱ نوشته شود.

 علوم: وسایل مورد نیاز آورده شود.