پایه اول:

تکرار سرمشق دفتر:

آسیاب_زیاد بیابان میان آسیا آشیانه زیارت نیازمند بسیار نیایش

نکته:کلمه های ایـ مخفی را بخش و صداکشی نمی کنیم.

تمرین روان خوانی ۱۶

.................................................................

دوم:

قاصدک ص 13 ، 12 حل شود

.............................................................................

سوم:

قاصدک ۵۲،۵۳

مطالعه‌ی سه فصل ریاضی

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ قاصدک ص ۱۸ به جز سوال ۲۹

فارسی؛ دوره‌ی ارمغان ،کتاب فارسی ونگارش تا درس ۷+نگارش ص۶۷و  ۶۸ انجام شود

……………………………………………………………

 

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی تمرین شود.

 

شقایق دو:

ریاضی: مطالعه ی فصل۱و۲و۳ برای جشنواره

فارسی: از کلمات درس ۱۰ دوبار بنویسید

 

شقایق سه:

تمرين رياضي براي جشنواره رياضي