پایه اول:

صفحه‌ی ۶۹ و صفحه‌ی ۷۰ نگارش انجام شود

روان خوانی صفحه‌ی ۱۷ تمرین شود

کارت بازی انجام شود

.................................................................

دوم:

ص 16 قاصدک حل شود.

در مجله نوآموز 2 ، داستان این گندم ها ...، کلماتی که ها، ح، ع، گ و ّ دارد را پیدا کنید و بنویسید

.............................................................................

سوم:

مطالعه فارسی هم خانواده، متضاد و مترادف ها

نگارش: صفحه های:۴۶،۴۷

............................................................................

چهارم:

ریاضی ؛ص۶۷ کتاب به جز سوال ۱

املا؛  از درس ۱تا ۷ (دردفتر فعالیت،از هردرس تقریبا ۳خط نوشته شود.)

علوم؛ مطالعه دقیق از اول تا آخر درس سنگها

یادآوری؛ به جای استخر علوم داریم.

……………………………………………………………

 

پنجم:

شقایق یک:

ـ

 

شقایق دو:

اجتماعی: مطالعه درس ۱تا۱۰ برای جشنواره+آوردن کاموا سبزو آبی+درست کردن راهنمای نقشه ص ۳۵

ریاضی: حل ص۴۰ قاصدک

 

شقایق سه:

اجتماعی: مطالعه درس ۱تا۱۰

آوردن وسایل

ریاضی حل تمرین

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

ریاضی : از هر فصل ۱۰ تمرین مانند تمرین های کلاس نوشته و حل شود برای مشخص شدن اشکالات

 

نرگس 2:

ریاضی تمرین دفتر

علوم دوره با کاربرگها

 

نرگس 3:

ـ