پایه اول:

رونویسی از صفحه ۱۷ روان خوانی اُ  ُـ

جدول دوستی کامل

تمرین روان‌خوانی صفحه‌ی ۱۶ و صفحه‌ی ۱۷

.................................................................

دوم:

قاصدک ص 19 ، 20 حل شود

و مطالعه هم معنی، مخالف درس زیارت

.............................................................................

سوم:

علوم،مطالعه فصل ۱تا۴

نگارش ص۴۸و۴۹

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ تمرین دفتر+ رفع اشکال قاصدک از اول تا ص۱۶

اجتماعی؛ مطالعه دقیق از اول تا پایان درس ۱۰

یادآوری؛ علوم رفع اشکالات کاوش ها و کاوشگری ها از ۱ تا آخر سنگها

……………………………………………………………

 

پنجم:

شقایق یک:

فارسی مطالعه ی کامل فارسی ونگارش وارمغان برای جشنواره

ریاضی سوال ۴ ص۴۰ قاصدک

 

شقایق دو:

فارسی:مطالعه ی کامل درس۱تا۱۰+املا و دستور زبان

یادآوری:آوردن نقاله

 

شقایق سه:

قاصدک انجام شود

جشنواره فارسی مطالعه کامل

(کتاب، ارمغان، نگارش و تمرین املا)

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

ـ

 

نرگس 2:

ـ

 

نرگس 3:

ـ