تکالیف روز شنبه ۹۸/۱۱/۱۹

 

پایه اول:

 رونویسی از روان خوانی شماره ۲۶ کامل نوشته شود.

روان خوانی شماره ۲۶ در حد تسلط تمرین شود.

....................................................................................................

پایه دوم:

تمرین دفتری ریاضی حل شود

املا از درس چغندر پربرکت

....................................................................................................

پایه سوم:

قاصدک ص۵و۶

فردا استخرداریم.

....................................................................................................

پایه چهارم:

ریاضی؛ برگه روزانه+ ص۲۵ قاصدک

فارسی؛ ص ۶۳ نگارش انجام شود

اجتماعی؛ مطالعه درس ۱۳

....................................................................................................

پایه پنجم:

 

شقایق یک:

5 ریاضی ص۹۷

اجتماعی مطالعه درس۱۴ و امضای فعالیت

ریاضی مولتی تقارن دارید

فارسی ارمغان درس ۱۳ کامل شود.

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۶و۷قاصدک+تمرین تقارن مرکزی برای مولتی ویتامین

فارسی:حل ارمغان درس۱۲

اجتماعی:پرسش درس۱۵

 

شقایق سه:

فارسی: ارمغان درس ۱۳

ریاضی: سوال۹ قاصدک و مولتی ۱۸

اجتماعی: درس ۱۴

هدیه: پرسش درس ۱۱و ۱۲

نقاشی سیمرغ

....................................................................................................

پایه ششم:

 

نرگس یک:

فارسی : ارمغان درس ۱۴ کامل شود

علوم : حل کاربرگ + مطالعه ی درس ۱۰ و ۱۱

یک صفحه املا از متن درس ۱ و ۱۲ همراه نکات دستوری

یادآوری : دفتر املا امضا شود.

 

 

نرگس دو:

دو جعبه با اندازه های داده شده بسازید.

احتماعی درس ۱۵ و ۱۶ با کاربرگ انتهای کتاب مطالعه شود

علوم درس ۱۰و ۱۱ مطالعه شود.

در دفتر فعالیت یک صفحه املا از درس ۲ و ۱۱ نوشته گردد .

 

نرگس سه:

ریاضی :حل سوالات داده شده،رفع اشکال برگه‌ها و اندازه برگه ها

 اجتماعی :مطالعه درس ۱۵ و ۱۶+ تکمیل کاربرگ و فعالیت های انتهای کتاب 

فارسی :مطالعه ارمغان فارسی درس ۱۱ ،۱۲ ،۱۴

 فردا کتاب علوم آورده شود