پایه اول:

ارمغان فارسی تا پایان صفحه ۴۲ کامل شود.

روان خوانی شماره ۲۷ تمرین شود.

.................................................................

دوم:

سطرنویسی درس فردوسی در دفتر مشق انجام شود.

تمرین دفتری ریاضی حل شود

.............................................................................

سوم:

ارمغان: ۶۰-۶۱

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛  برگه روزانه+ ص ۲۲قاصدک

فارسی؛  املا از درس ۷و۱۱

علوم؛  مطالعه درس ۹

............................................................................

پنجم:

شقایق یک:

هدیه پیش مطالعه درس ۱۳

املا ۵ خط ازدرس ۱۳

علوم مطالعه درس ۸ و۹

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۸قاصدک+تمرین زاویه برای مولتی ویتامین

املا:یک صفحه املا از زال و سیمرغ

علوم:پرسش درس۹

 

شقایق سه:

قاصدک۲:سوال ۱۰وسوال۱۱

فارسی:شعر حفضی +بخوان بينديش مطاله شود+يك صفحه املا

اشتباهات مولتي در دفتر مشق

..............................................................

ششم:

نرگس 1:

فارسی: نگارش و ارمغان درس ۱۴ کامل شود

علوم : مطالعه درس ۱۰ و ۱۱

ریاضی : گسترده مکعب مستطیل و مکعب

برگه ی علوم امضا شود.

 

نرگس 2:

ریاضی ص۹۴ و ص ۹۵

علوم پنج سوال با جواب از درس ۱۱

اجتماعی درس ۱۵ و ۱۶ مطالعه شود

بخوان و بیندیش درس ۱۴

مطالعه و مفعول و ترکیبات وصفی و اضافی و آرایه مشخص شود.

 

نرگس 3:

علوم: خلاصه فیلم مشاهده شده در آزمایشگاه نوشته شود

 ریاضی :شکل های صفحه ۹۴ کتاب ریاضی رسم شود و مساحت جانبی و مساحت کل شکل محاسبه شود

 املا :یک صفحه از درس ۲،۱۴ نوشته شود