پایه اول:

حضور در راه پیمایی روز ۲۲ بهمن

.................................................................

دوم:

حضور در راه پیمایی روز ۲۲ بهمن

.............................................................................

سوم:

حضور در راه پیمایی روز ۲۲ بهمن

............................................................................

چهارم:

حضور در راه پیمایی روز ۲۲ بهمن

............................................................................

پنجم:

حضور در راه پیمایی روز ۲۲ بهمن

..............................................................

ششم:

نرگس 1:

تکلیف دوشنبه : شرکت در راهپیمایی

تکلیف چهار شنبه : ریاضی صفحه ۵۵ و ۵۶ کتاب + صفحه ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ کتاب کار

ساخت مکعب / مکعب مستطیل/ هرم ۳وجهی / هرم چهار وجهی/ استوانه

 

فارسی : نگارش و ارمغان درس ۱۴ کامل شود

یادآوری : برگه های هدیه و علوم و دفتر املا امضا شود

 

نرگس 2:

تکلیف دوشنبه : شرکت در راهپیمایی

کتاب ریاضی ۹۶ و ۹۷

کتاب کار ریاضی ۵۶ و ۵۵

و دو دایره به شعاع پنج سانتی متر درست کنید

املا درس سه و چهارده نوشته شود

هدیه فعالیت در مدرسه

 

نرگس 3:

شرکت در راهپیمایی