پایه اول:

کتاب نگارش صفحات ۹۰و۹۱ کامل شود.

برگه روان خوانی اُ استثنا در حد تسلط تمرین شود.

 

پنجشنبه ۹۸/۱۱/۲۴

برگه فعالیت ریاضی کامل شود.

.................................................................

دوم:

دیکته از درس کودک زیرک

و تمرین دفتری ریاضی حل شود

.............................................................................

سوم:

قاصدک: ص۷و۸

فارسی: تکمیل درس آزاد

خیس کردن گندم، نخود، عدس و...

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛  برگه روزانه+ ص ۲۳ و۲۴ قاصدک + ص ۸۹ کتاب ریاضی

فارسی؛  مطالعه درس ۱۰و۱۲

علوم؛ مطالعه درس ۱۰

............................................................................

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی: ص۱۰۰و۱۰۱

فارسی: نگارش درس ۱۴ کامل شود

هدیه: مطالعه ۳ درس آخر

فعالیت ۳بند انتخابی از درس۱۴ فارسی

مولتی امضا شود

 

شقایق دو:

ریاضی:حل ص۱۰۱ومرور فصل

فارسی:حل نگارش درس ۱۳+ارمغان درس ۱۳+حفظ شعر بال در بال پرستو

هدیه:پرسش درس۱۲و۱۳

 

شقایق سه:

فارسي: درس ازاد نگارش

رياضي: تمرين صفحه ۱۰۲

سوال ۶ ۵ ۳ ۲ ۱

علوم:‌پیش مطالعه درس ۹

شعر بال در بال پرستو حفظ شود